Daglig indsats

AD. 1: Daglig struktur

Vi vil støtte dig i at skabe nogle grundlæggende faste rutiner, som vi mener, er et betydningsfuldt grundlag for en meningsfuld tilværelse under og ikke mindst efter ophold på FastersHus.

Dette omhandler blandt andet stabilt fremmøde i beskæftigelse, så man får det fulde beløb udbetalt i ydelse samt succes med at møde som aftalt.

Ligeledes støtter personale op om de aftaler, der er ud af huset, som kan bidrage til større selvstændighed i fremtidig bolig. Dette kan være opstart af udredning i Psykiatrien i Gødstrup eller opstart af ambulante samtaler ved Misbrugscenter i Tarm.

Det er igennem dialog mellem beboer og personale, der aftales hvilke fokusområder, der arbejdes med under opholdet.

Uddrag af tilsynsrapport december 2021

Målgruppe, metoder og resultater:
Det er Socialtilsyn Midts vurdering, at FastersHus arbejder ud fra en klar målsætning og målgruppe, og tilbuddet er fortsat i en proces med at
implementere KRAP-metoden gennem bl.a. uddannelse af medarbejdere, træning og sparring på personalemøderne omkring anvendelse af KRAPredskaberne. Der arbejdes i højere grad systematisk med den faglige tilgang og metode. Opholdsplanerne anvendes som et aktivt redskab i indsatsen med klare mål og delmål. Leder og bestyrelse har en klar retning og ambition i forhold til den faglige udvikling på FastersHus.
Udviklingsprocessen i forhold til kompetenceudvikling er godt i gang, og tilbuddet samarbejder med relevante eksterne aktører for at understøtte
opnåelse af borgernes mål.
Gennemsnitlig bedømmelse 4,3
Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgeren

AD. 2: Fremtiden

Ved indskrivning på Fastershus vil der være en indskrivningssamtale, hvor der vil være fokus på emner, som kan bidrage til målrettet indsats fra personale. Derefter vil der blive oprettet en opholdsplan indenfor tre uger, hvor der vil være oprettet mål og delmål i samarbejde med beboeren. Ligeledes tages der kontakt til sagsbehandler fra betalingskommune, så der kan aftales et handleplansmøde, så der kan oprettes en handleplan i samarbejde mellem beboer og sagsbehandler. Handleplanen vil blive brugt i samarbejdet mellem Fastershus og sagsbehandler, så der kan planlægges den bedst mulige indsats for beboeren, så fremtidige drømme og planer kan komme i spil.

Fastershus tilbyder efterforsorg ved udflytning i egen bolig, hvis beboeren ønsker det og det  vurderes at være aktuelt for at fastholde bolig af forstander og kommune.

Timelønnen for dette tilbud er 600 kr.

AD. 3: Meningsfyldt hverdag

Hverdagen skal give mening, og det skal være motiverende for beboeren at skabe et liv, der giver mening.

Ved brug af vores metode KRAP, har vi fokus på om kravene i hverdagen balancerer med de ressourcer, der i spil på det givne tidspunkt.

Vi ønsker at have rammer, som er overskuelige at ind gå og vi har få husregler. Dette gør, at beboer skal vise ansvarlighed og respekt overfor fællesskabet

AD. 4: Handling

Opholdsplanerne skabes ud fra en helhedsorienteret tilgang med udgangspunkt i dine drømme og nuværende situation, og ikke mindst i samarbejde mellem beboeren og de tilknyttede fagpersoner med hver sit ekspertområde.

Vores mål er at støtte beboeren i forbedre sine handle- og livskompetencer ved at afdække de kompetencer, der er i spil for at opnå større selvstændighed og mod på det voksenliv, som ligger for ude. Fastershus’ personalegruppe består af sundhedsfaglige personer, pædagoger og socialrådgiver, som yder en tværfaglig indsats, hvor beboernes behov og ønsker er i højsæde.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os