Værdi- og lovgrundlag (paragraf 110)

Serviceloven paragraf 110

For fastershus er den anerkendende pædagogik ikke kun for os en arbejdsmetode, men også et menneskesyn. Et menneskesyn der grundlæggende er omfattet af gensidig respekt og værdighed, således at alle parter oplever at være I et trygt miljø, hvor netop omsorg, god trivsel og tillid præger dagligdagens hovedoverskrifter. Her kan du læse om vores værdigrundlag samt lovgrundlaget i henhold til serviceloven paragraf 110.

Kontrol over eget liv

 • Gennem vores alsidige viden og erfaring på hjemløseområdet, støtter vi dig til at få kontrol over, og ikke mindst tage ansvar for dit eget liv og den nuværende situation
 • Vi hjælper dig til at skabe dit eget liv gennem en deltagerorienteret faglig – og omsorgsfuld indsats, og med udgangspunkt i dine individuelle ressourcer.
 • Ved hjælp af mod og drømme skaber vi sammen med dig et udviklende miljø, hvor dine individuelle kompetencer styrkes, og hvor alle er en del af et fællesskab, hvor der er høj ansvarlighed og åbenhed.

Høj faglighed

 • Dialog, indflydelse og medbestemmelse vægtes højt. Det faglige miljø er altid i højsædet og sikres løbende igennem efter – og videreuddannelse af det faglige personale. Der arbejdes kontinuerligt med faglighed, sparring, visioner og værdier for FastersHus.
 • Vores værdigrundlag er at give dig et anstændigt voksenliv gennem forudsigelighed, gensidig respekt, tillid, omsorg, sund kost, pæne og rene omgivelser, aktiviteter, oplevelser, medindflydelse og ansvar.

Nedenstående er lovgrundlaget for dit ophold

 • Paragraf 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
 • Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.
 • Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse.
 • Stk. 4. Boformer efter stk. 1 skal senest 3 hverdage efter afgørelse om optagelse i boformen give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
 • Stk. 5. Boformer efter stk. 1 skal så vidt muligt inden udskrivning fra boformen, dog senest 3 hverdage herefter, give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
 • Stk. 6. Orienteringerne efter stk. 4 og 5 skal som minimum indeholde personens navn og cpr-nummer samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen

Metoder og faglig tilgang

Faglig(e) tilgang(e), som anvendes I leveringen af indsatsen

 • Der vil blive tale om pædagogisk samt social – og sundhedsfaglig indsats i tæt samarbejde med de enkelte beboere og eksterne samarbejdspartnere.
 • For FastersHus vedkommende vil følgende faglige tilgange være en del af dagligdagen (oplistningen er på ingen måde udtømmende):
 • Anerkendende tilgang.
 • Ressourceorienteret tilgang.
 • Konsekvenspædagogisk tilgang.
 • Rehabiliterings tilgang.
 • Strukturpædagogisk tilgang.

Denne pædagogiske platform, som danner baggrunden for det arbejde der udføres på Fastershus, sammenholdt med metodevalgene, understøtter hinanden i, at skabe en struktureret og brugbar dagligdag for den enkelte borger.

Metode(r), som anvendes I leveringen af indsatsen

 • Almen Dagligdags Livsførelse (ADL)
 • Empowerment-tilgang
 • Individual Case Management (ICM)
 • Motivations teorierne
 • Motiverende samtale (MI)

Metoderne sammenholdt med ovenstående faglige tilgange, er gennemgående træk i den daglige indsats, der på sigt vil give den enkelte borger mulighed for at skabe ansvar i eget liv.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os